mylife makes
your life easier.

  • Home
  • Podmínky poskytování služeb

Podmínky poskytování služeb pro internetové stránky Ypsomed s.r.o.

1. Neposkytujeme terapeutická doporučení

Rádi bychom zdůraznili, že doporučení a informace obsažené na těchto internetových stránkách nepředstavují terapeutická doporučení. V případě zdravotních problémů kontaktujete svého ošetřujícího lékaře. Pouze Váš lékař, který Vás má v péči, může určit diagnózu a zahájit nezbytnou léčbu.

2. Informace

Tyto internetové stránky slouží výhradně k poskytování informací o společnosti Ypsomed s.r.o. jejích produktech a službách.

Naše internetové stránky jsou upravovány a doplňovány v pravidelných intervalech za účelem zachování aktuálních informací. Proto si vyhrazujeme právo kdykoliv zcela nebo částečně upravit, změnit uspořádání, doplnit nebo vymazat informace a údaje nabízené na našich internetových stránkách.

3. Odkazy

Na našich internetových stránkách se rovněž nacházejí přímé či nepřímé odkazy na stránky třetích stran (tzv. linky). Prohlašujeme, že neumísťujeme žádné odkazy na internetové stránky, na kterých jsme kdykoliv během umísťování odkazu rozpoznali nezákonný obsah. Nemáme však žádný vliv na současnou ani budoucí úpravu a obsah odkazových stránek třetích stran. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za internetové stránky třetích stran a jejich provozovatele, zejména pokud jde o přesnost a legálnost obsahu internetových stránek těchto třetích stran ani za splnění podmínek ochrany příslušných údajů či pokud jde o plnění možných dohod nebo jiných zákonných transakcí sjednaných v souvislosti s internetovými stránkami třetích stran.

Přístup k odkazovým internetovým stránkám třetích stran probíhá na výhradní odpovědnost uživatele.

4. Odmítnutí záruk a odpovědnosti

Snažíme se, aby informace a údaje na našich internetových stránkách byly přesné a aktuální. Navzdory našemu úsilí to nemůžeme zcela zajistit a neneseme odpovědnost za aktuálnost, přesnost, úplnost a dostupnost informací a údajů ani za přístup na naše internetové stránky, použití prvků na nich uvedených a za skutečnost, že přenos dat bude probíhat bez obtíží a nebude přerušován.

Společnost Ypsomed nenese žádnou odpovědnost za použití těchto internetových stránek, nebo informací na nich uvedených. Odpovědnost společnosti je vyloučena pro veškeré případy, včetně, nikoliv však výlučně pro případy vzniku majetkové škody, nemajetkové újmy, ušlého zisku, nebo ztráty dat. Neneseme odpovědnost za škodu způsobenou viry, či jinými obdobnými programy, nebo vzniklé v důsledku programového vybavení uživatele.

5. Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví

Uživatelé těchto internetových stránek nenabývají žádná práva duševního vlastnictví ke stránkám či jejich obsahu.

Veškerá práva týkající se duševního vlastnictví, zejména autorská práva, patenty, ochranné známky a obchodního názvu společnosti, která existují ve spojení s těmito internetovými stránkami a informace a údaje zde reprodukované, například texty, obrázky, grafiky, loga, symboly, názvy, produkty a firemní označení, náleží výhradně společnosti Ypsomed nebo poskytovatelům její licence, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Pokud jde o tyto internetové stránky a informace a údaje zde reprodukované, uživatelé mají pouze nevýhradní a nepřenosné osobní právo použití, které je jim poskytnuto na základě těchto podmínek použití.

Uživatelé mohou prohlížet internetové stránky a informace a údaje zde reprodukované na obrazovce a dále v rámci použití provádět pouze ty operace, které jsou na internetových stránkách uvedeny jako přípustné, například má uživatel možnost tisknout nebo stahovat informace a údaje. Dále je použití omezeno pouze k osobním účelům uživatele nebo k interním obchodním účelům společnosti uživatele.

Nad tento rámec může zejména ke komerčnímu použití dojít pouze po předchozím souhlasu společnosti Ypsomed.

Texty a obrázky poskytnuté ke stažení v oblasti "Media" se nacházejí v rámci veřejné domény a lze je použít pouze k zamýšlenému použití, pokud je společnost držitelem všech práv týkajících se příslušného textu či obrázku.

Použití a zpracování kontaktních údajů zveřejněných na webových stránkách nebo srovnatelných údajů na těchto stránkách, například poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a také e-mailové adresy třetích stran k rozesílání reklamy, která nebyla jednoznačně vyžádána, je zakázáno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamových emailů a jiných nevyžádaných masových reklam v případě porušení tohoto zákazu.

6. Výhledová prohlášení

Internetové stránky společnosti Ypsomed mohou obsahovat výhledová prohlášení. Tato prohlášení podléhají různým významným nejistotám, souvisejícím s technickými, obchodními, ekonomickými a finančními faktory, a proto se skutečné výsledky mohou výrazně lišit od těch prezentovaných. Společnost Ypsomed nepřebírá žádný závazek opravit či aktualizovat jakákoliv výhledová prohlášení v důsledku nových informací či budoucích událostí či rozvoje.

7. Kontakt / Zpětná vazba / E-maily

Rádi bychom se dozvěděli, co si myslíte o našich produktech, našich internetových stránkách a budeme potěšeni, když nám zašlete další informace. K těmto účelům slouží kontaktní formulář na našich internetových stránkách. Můžete nás však rovněž kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Pokud použijete kontaktní formulář, veškeré informace, které poskytnete, jsou dobrovolné. Viz Zásady ochrany osobních údajů, kde můžete vyhledat, jakým způsobem společnost Ypsomed nakládá s Vašimi osobními údaji.

Naše internetové stránky nabízejí možnost odesílat e-maily společnosti Ypsomed. E-maily jsou doručovány na vlastní riziko odesílatele. Pokud není na příslušných internetových stránkách výslovně stanoveno jinak, příchozí objednávky přijaté touto cestou jsou pro společnost Ypsomed závazné pouze tehdy, jsou-li touto společností výslovně potvrzeny písemnou formou. Oznámení právní povahy, například stanovení termínů, upomínky, oznámení o ukončení atd., která jsou adresována společnosti Ypsomed e-mailem prostřednictvím internetových stránek, nejsou účinná. Zejména prodlení v odpovědi nebo žádná odezva na e-mailová oznámení, která jsou adresována společnosti Ypsomed prostřednictvím internetových stránek této společnosti, nelze interpretovat ani jako z právnického hlediska relevantní souhlas ani jako odmítnutí.

8. Různá ustanovení

Pokud jsou nebo se stanou jednotlivá ustanovení těchto podmínek použití neplatnými, platnost zbývajících ustanovení zůstává neovlivněna. Neplatné ustanovení má být nahrazeno jiným, které bude vydáno co nejdříve k účelům plnění původního ustanovení.

 

Veškeré právní vztahy plynoucí z využití našich nabídek budou podléhat českému právu.
Výhradním místem jurisdikce pro možné právní spory ve spojení s těmito internetovými stránkami je místní soud dle sídla Ypsomed s.r.o.

 

Poslední revize: březen 2017